TAHAP KEMAHIRAN HIDUP MASYARAKAT MISKIN DI SABAH DARI PERSPEKTIF PSIKOSOSIAL

Othman Che Jusoh, Hamidi Ismail

Abstract


Tahap kemahiran hidup masyarakat miskin dalam menangani kemiskinan di Sabah masih kurang jelas. Objektif artikel ini adalah untuk menentukan tahap kemahiran hidup masyarakat miskin di Sabah berdasarkan konstruk ukuran yang dicadangkan oleh Teori Kemahiran Hidup oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pata tahun 1998. Konstruk ukuran bagi kajian ini adalah aspek penyelesaian masalah, pembuatan keputusan, ketahanan diri, pemikiran kreatif, kesedaran diri, pemikiran kritis, empati, komunikasi berkesan, keyakinan diri dan kestabilan pemikiran. Seramai 1,210 ketua isirumah terlibat dalam kaji selidik di seluruh Negeri Sabah. Dapatan kajian adalah tiga daripada 10 konstruk kemahiran hidup berada pada tahap tinggi dan selebihnya berada dalam kategori sederhana. Kajian ini penting dalam konteks penilaian tahap kemahiran hidup masyarakat miskin di Sabah dari perspektif psikososial.


Keywords


Kemahiran Hidup; Masyarakat Miskin; Psikososial; Sabah; Teori Kemahiran Hidup

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2018 Journal of Techno Social

ISSN : 2229-8940

e-ISSN : 2600-7940

jts@uthm.edu.my

Creative Commons License
This OJS site and its metadata are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.