Prinsip “I‘Tibār Al-Maālāt” Dan “Murā ‘Āt Al-Khushūshiyāt” Dan Kontribusinya Bagi Keberlangsungan Ummah: Sebuah Kajian Maqasid Al-Syariah

Abd. Rauf Amin

Abstract


Isu kemanusiaan merupakan kajian utama dalam semua kajian keislaman. Fiqh al-Nash dan Fiqh al-Waqi’ merupakan dua kajian utama dalam Kajian metodologi Islam. Fiqh al-Waqi’ memfokuskan pada bagaimana strategi yang mesti dilakukan untuk menerapkan Nash-nash hukum terhadap manusia atau mukallaf. Itulah sebabnya, ulama sangat diharapkan sebagai jembatan untuk menegosiasikan kepentingan manusia kepada sang pencipta. Islam sejak awal sudah menyadari bahawa hukum-hukum Allah tidak akan mampu diaplikasikan tanpa keberlangsungan manusia. Kerana itulah, Islam kemudian menetapkan keberlangsungan manusia sebagai bagian penting dari Maqasid al-Syariah. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa hukum Islam terutama fatwa mesti sentiasa mempertimbangkan kemaslahatan manusia yang dapat menjamin keberlangsungannya. Artikel ini bertujuan mengenal pasti bagaimana cara ilmu Maqasid al-Syariah bekerja dalam mengawal keberlangsungan manusia dan teori-teori  Maqasid yang bersentuhan dengan isu keberlangsungan manusia terutama teori “I‘tibār al-Maālāt” dan “Murā ‘āt al-Khushūshiyāt”. Yang pertama secara sederhana bererti bahawa setiap penerapan hukum mesti mempertimbangkan impak yang akan ditimbulkannya bagi kemaslahatan manusia sementara yang kedua bermakna aplikasi-aplikasi hukum Islam mempertimbangkan spesifikasi-spesifikasi realistis yang dimiliki oleh masyarakat atau manusia yang akan menerima penerapan hukum. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Library Research dengan cara mengeksplorasi teori-teori yang berkaitan menerusi berbagai literatur-literatur hukum Islam dan Maqasid al-Syariah. Hasil kajian empirik menunjukkan bahawa kedua teori ini telah berkontribusi nyata bagi kelangsungan ajaran-ajaran hukum Islam.


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2018 Journal of Techno Social

ISSN : 2229-8940

e-ISSN : 2600-7940

jts@uthm.edu.my

Creative Commons License
This OJS site and its metadata are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.